orkestdirectie

Orkerstdirectie C

inhoud van de opleiding:

  • Volledige vakopleiding, waarin alle vaardigheden en kennis worden geleerd die noodzakelijk zijn om orkesten tot in de hoogste divisie goed te kunnen dirigeren.

doelgroep

Mensen die een hbo-opleiding directie willen afronden.

duur van de opleiding

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit C1 en C2. In C1 worden de vakken algemene muziekleer, harmonie, analyse, muziekgeschiedenis en solfège afgesloten met een examen. In C2 de vakken geschiedenis van de orkestmuziek, orkestscholing, instrumentatie en directie.
Aan de opleiding orkestdirectie c kan begonnen worden wanneer het diploma orkestdirectie b is behaald.

lessen

Om de twee weken een hele zaterdag les.

Indeling lesdag: 9.30 – 13.00 theorie of directie
13.00 – 13.30 pauze
13.30 – 16.30 theorie of directie

lichte muziek

In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan.

tentamens en examens

Voor studenten C1 zijn in juli de afsluitende examens algemene muziekleer, harmonie, analyse, muziekgeschiedenis en solfège.
Voor studenten C2 zijn in januari de afsluitende examens voor geschiedenis van de orkestmuziek, orkestscholing en instrumentatie. In juli het afsluitend examen directie.

1. Eisen

Er wordt in de volgende rubrieken geëxamineerd:
a. notatie;
b. maat en ritme;
c. toonladders;
d. intervallen, drieklanken en vierklanken;
e. tempo en dynamiek;
f abbreviaturen;
g. versieringen.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt klassikaal afgenomen en duurt drie uur.

3. Beoordeling
De commissie kent een cijfer toe volgens een correctiesleutel die per opgave is vastgesteld.

1. Eisen

Het uitwerken van een gecombineerde opgave van sopraan en gegeven bas, waarvan een deel becijferd is en een deel onbecijferd.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt individueel schriftelijk afgenomen. De kandidaat heeft een piano tot zijn beschikking. Het examen duurt 2 ½ uur.

3. Beoordeling
De commissie kent een heel of half cijfer toe. Het werk wordt voldoende beoordeeld, wanneer er geen verboden kwinten en octaven zijn geschreven, de keuze van de akkoorden logisch is en de verbindingen juist zijn. Het punt wordt hoger, wanneer de stemvoering optimaal is en er versieringstonen worden geschreven.

1. Eisen
1. Het vervaardigen van een beredeneerde structuuranalyse van een polyfone vorm door middel van een beschrijving van de vormcomponenten.
2. Het vervaardigen van een beredeneerde structuuranalyse van een hoofdvorm, liedvorm of rondovorm door middel van een beschrijving van de vormcomponenten. Naast de vormanalyse maakt de kandidaat een harmonische trapanalyse van aangewezen fragmenten, functioneel voor de totale compositie.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt schriftelijk individueel afgenomen. De kandidaat maakt de opgaven in een kamer met piano. Van de opgave is een opname op cd beschikbaar. Het examen van onderdeel 1 duurt drie uur, van onderdeel 2 vier uur.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald. Het eindcijfer ontstaat door het cijfer voor onderdeel 1 tweemaal te nemen en van onderdeel 2 tweemaal. De som wordt gedeeld door 3 en op een heel of half cijfer afgerond. Het werk wordt voldoende beoordeeld, wanneer de kandidaat een beredeneerde structuuranalyse geeft en de harmonische trapanalyse weinig tot geen fouten bevat.

1. Eisen

Inzicht in de ontwikkeling van de muziek en de muzikale vormen in Europa en bekendheid met de belangrijkste componisten en hun werken. Kunnen determineren van een aantal ten gehore gebrachte en voorgelegde composities of fragmenten van composities uit verschillende stijlperiodes. Tevens wordt beoordeeld in hoeverre de muziekgeschiedenis leeft voor de kandidaat en onderdeel uitmaakt van zijn uitvoeringspraktijk.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt mondeling afgenomen en duurt 45 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent een heel of half cijfer toe.

4. Toelichting
Er worden tenminste twee luisterfragmenten ten gehore gebracht en een notenvoorbeeld voorgelegd. Het examen wordt besloten met het voorleggen van tien begrippen.

1. Eisen
a. Het zingen van vijf toonladders in mineur, majeur, zigeunerladder en kerktoonaarden.
b. Het a prima-vista zingen van een onbegeleide en een begeleide solfège.
c. Het uitvoeren van een gegeven ritme.
d.Het benoemen van 10 intervallen van priem tot deciem harmonisch gespeeld.
e.Het benoemen van 10 drieklanken groot, klein, verminderd, overmatig, dubbelverminderd en hardverminderd in grondligging en omkeringen, harmonisch gespeeld in nauwe en wijde liggingen.
f. Het benoemen van 10 vierklanken dominant-septiemakkoord, verminderd, klein en halfverminderd met omkeringen in nauwe of wijde ligging gespeeld.
g. Het benoemen van 10 toonladders en willekeurige samenklanken van drie en vier tonen.
h. Het noteren van een melodie.
i. Het noteren van een ritme.

2. Wijze van examinering
Het examen wordt mondeling individueel afgenomen en duurt 30 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel een heel of half punt toe. De som wordt gedeeld door negen en afgerond op een heel of half cijfer.

4. Toelichting
De kandidaat krijgt 15 minuten voor het examen de gelegenheid om de opgaven b & c in te zien in een ruimte zonder instrument. Het gebruik van een stemvork is toegestaan.
Bij het a prima-vista zingen wordt de begintoon gegeven. De intervallen, drieklanken, vierklanken, toonladders en willekeurige samenklanken worden niet meer dan driemaal voorgespeeld.
Van het melodisch dictee worden toonsoort en maatsoort gegeven. Elke frase wordt niet meer dan driemaal voorgespeeld. Van het ritmisch dictee wordt de maatsoort gegeven. Elke maat wordt niet meer dan driemaal getikt.

1. Eisen Voldoende vaardigheid in het bespelen van een orkestinstrument, minimaal het niveau b-c-examen
van een muziekschool.
Ten bewijze hiervan dient de kandidaat een etude te spelen en een voordrachtsstuk.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt individueel afgenomen en duurt 15 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel een heel of half punt toe. De som wordt gedeeld door twee en op een heel of half cijfer afgerond.

4. Toelichting
De kandidaat dient een maand voor het examen een programmavoorstel in te dienen bij Bourdon Hogeschool voor Muziek. De kandidaat dient zelf te zorgen voor een begeleider voor het uit te voeren programma. Wanneer de kandidaat een gediplomeerde blazer of strijker is wordt hij vrijgesteld voor dit vak.

1. Eisen
a. Kennis van het repertoire voor symfonieorkest. Geëxamineerd wordt over de onderdelen moeilijkheidsgraad, bezetting, componist en stijlen.
b. Vaardigheid in partituurspel. De kandidaat dient op piano een partij a vue uit een partituur te kunnen spelen en een eenvoudig deel uit een directiepartituur, hetgeen mag zijn voorbereid.
c. Kennis van instrumenten en partituren.
d. Kennis van de historische ontwikkeling van de orkestmuziek en van het repertoire voor symfonieorkesten.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt mondeling afgenomen en duurt 60 minuten.

3. Beoordeling
Per onderdeel wordt een cijfer gegeven. De som wordt gedeeld door 4 en op een heel of half cijfer afgerond.

1. Eisen
Het in partituur vervaardigen van een zetting voor symfonieorkest door de examencommissie te bepalen van een aangereikt muziekstuk voor piano of orgel, waarbij het volgende wordt beoordeeld.

a. Toepassing van de regels voor verdubbelingen en omvangen van de instrumenten.
b. Inzicht in vorm en periodisering van het stuk wat blijkt uit de instrumentatie.
c. Creativiteit en originaliteit van de instrumentatie.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt individueel schriftelijk afgenomen. De kandidaat heeft een kamer met piano tot zijn beschikking. Het examen duurt 5 uur.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel een heel of half punt toe. De som wordt gedeeld door 3 en op een heel of half cijfer afgerond.

1. Eisen
a. Het uitvoeren van een symfonisch werk voor groot orkest.
b. Het repeteren van een werk.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt individueel afgenomen. Onderdeel a duurt 10 minuten, onderdeel b 20 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel een heel of half punt toe.

Kosten

Zowel de opleiding HaFaBra directie C1 als C2 kost per jaar € 2802,50 incl. 21% btw. Ook te voldoen in vier termijnen van € 709,65 incl. 21% btw. Voor afstuderen is het examengeld € 575,- incl. 21% btw.

betaling

U krijgt rekeningen toegestuurd volgens de betalingswijze zoals u die op het aanmeldingsformulier hebt vermeld.
Wie het cursusgeld in één keer betaalt, ontvangt de rekening begin september.
Wie in vier termijnen betaalt, ontvangt rekeningen per 1 september, 1 november, 1 februari en
1 april.

Verwacht wordt dat een rekening binnen twee weken wordt voldaan; zo niet dan volgt een herinnering. Wanneer dan nog niet binnen twee weken is betaald, volgt een nieuwe rekening vermeerderd met € 25,- administratiekosten.

verhindering

Wanneer u verhinderd bent een lesdag of een deel van een lesdag te volgen, is inhalen van de lessen niet mogelijk. Wel zullen de docenten u vertellen wat er op de lesdag is behandeld en welke opdrachten er zijn gegeven.
Wanneer een docent is verhinderd, zal de les – in overleg met de cursisten – op een andere dag worden ingehaald of door een collega worden gegeven.

Locatie

Driestar
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD GOUDA


Docenten