koordirectie

Koordirectie B

inhoud van de opleiding:

 • het leren van meer vaardigheden;
 • onafhankelijke linkerhand om inzetten aan te geven, agogische lijnen en sfeertekening; repetitietechniek; geschiedenis van de blaasmuziek;
 • verdieping van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis solfège; de basis van de harmonieleer.

doelgroep

Mensen die een ensemble leiden en een betere dirigent willen worden.

duur van de opleiding

Eén jaar.
Aan de opleiding kan begonnen worden wanneer het diploma koordirectie a is behaald, of - na een test - het niveau van diploma koordirectie a is gebleken.

lessen

Om de twee weken een hele zaterdag les.

Indeling lesdag: 9.30 – 13.00 theorie of directie
13.00 – 13.30 pauze
13.30 – 16.30 theorie of directie

lichte muziek

In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan.

koorpracticum

Voor de opleiding koordirectie worden regelmatig practica op zaterdagmorgen gehouden. De studenten zijn verplicht hier aan deel te nemen.

tentamens en examens

In januari zijn er tentamens voor alle vakken. In juli de afsluitende examens. De student krijgt een diploma wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald.


video en internet

Van de practica wordt een video-opname gemaakt die de student wordt toegestuurd, zodat het dirigeren en repititietechniek kan worden verbeterd. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt.

1. Eisen

a. symbolen lichte muziek;

b. drieklanken -bouwen op en onder een gegeven toon van groot, klein, verminderd overmatig, in grondligging en omkeringen met oplossingen;

c. vierklanken - bouwen op een toon van dominant-septiemakkoord, verminderd, klein en halverminderd met omkeringen;

d. begrippen - de overige begrippen van tempo, dynamiek, articulatie en frasering en afkortingen;

e. instrumenten - omvangen instrumenten;

2. Wijze van examineren
Een schriftelijk examen dat klassikaal wordt afgenomen en twee uur duurt.

3. Beoordeling
Eén cijfer volgens een van te voren vastgestelde correctiesleutel.

1. Eisen

A. Kennis
a. fuga - kennis van de technieken in een fuga zoals dux, comes, thema-beantwoording, stretto, divertimento;
b. hogere rondo’s - begrippen en opbouw;
c. harmonie - analyse van stukken met modulaties

B. Opdracht
a. - Het maken van een structuuranalyse van een fuga van Bach;
b. - Het maken van een harmonische trapanalyse van een koraal van Bach.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt schriftelijk afgenomen, onderdeel a duurt 1 uur, onderdeel b maakt de student thuis.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald. De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer

1. Eisen

Het maken van een vierstemmige uitwerking van een gegeven bas en sopraan, deels becijferd, waarin gebruik wordt gemaakt van de hoofdtrappen, neventrappen en het dominant- septiem-accoord, in alle omkeringen.

2. Wijze van examineren
Het examen wordt schriftelijk afgenomen. De kandidaat maakt de opdrachten thuis.

3. Beoordeling
Eén cijfer volgens een van te voren vastgestelde correctiesleutel.

1. Eisen

A. Kennis
a. periodes  - muzikale vormen in barok, classicisme en romantiek;
b. componisten  - leven en belangrijkste werken van componisten uit de periode.

B. Luisteren  
- het kunnen benoemen van 10 relevant voor de verschillende periodes op bezetting en vorm.

2. Wijze van examineren
Een schriftelijk examen dat klassikaal wordt afgenomen.
Onderdeel A duurt 2 uur en onderdeel B een ½ uur.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald.
Het eindcijfer ontstaat door het cijfer voor onderdeel A tweemaal te nemen en voor onderdeel B eenmaal.  De som wordt gedeeld door 3 en afgerond op een heel of half cijfer.
 

1. Eisen
A.

 • het kunnen zingen op notennamen van de mineur- en majeurladders t/m 6 voortekens, stijgend en dalend, met als puls MM 120;
 • het kunnen zingen van de intervallen t/m het octaaf, op en onder een gegeven toon;
 • het kunnen zingen van een gegeven melodie zonder modulatie, zowel in G-sleutel als in F-sleutel.

B.
 • het kunnen uitvoeren van een opgave in 4/4 maat met de volgende ritmische figuren met overbindingen en de puls MM 72:

 • het kunnen uitvoeren van een opgave in 6/8 maat met de volgende ritmische figuren met overbindingen en de puls MM 72:


c.
 • het benoemen van 8 intervallen van priem tot deciem harmonisch gespeeld;
 • het benoemen van 8 drieklanken groot, klein en verminderd in grondligging en omkeringen, harmonisch gespeeld in nauwe en wijde ligging.

d.
 • het noteren van een melodie;
 • het noteren van een ritme.

2. Wijze van examinering
Het examen wordt mondeling individueel afgenomen en duurt 30 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel a en b een heel of half punt toe. De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer.

4. Toelichting
De kandidaat krijgt 15 minuten voor het examen de gelegenheid om de opgave van het zingen van een melodie en het uitvoeren van een ritme in te zien in een ruimte zonder instrument. Het gebruik van een stemvork is toegestaan. Bij het a prima-vista zingen wordt de begintoon gegeven. De intervallen en drieklanken worden niet meer dan driemaal voorgespeeld. Van het melodisch dictee worden toonsoort en maatsoort gegeven. Elke frase wordt niet meer dan driemaal voorgespeeld.

1. Eisen

a - het schrijven van een driedelige,modulerende eenstemmige lijn in een gegeven toonsoort met een aangegeven hoeveelheid noten volgens de regels van het strenge contrapunt.
b - het schrijven van een tegenstem in hele noten boven en onder een gegeven melodische lijn.

2. Wijze van examineren
De kandidaat maakt de opdrachten thuis.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald. De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer.

1. Eisen
a.
- het volledig beheersen van de eisen koordirectie a;
- het duidelijk kunnen aangeven met de linkerhand van inzetten, agogische lijnen en sfeertekening;

b.
- het kunnen dirigeren van een compositie voor gemengd koor met begeleiding, bijv. Schubert mis in G.

2. Wijze van examineren
Een individueel examen dat een half uur duurt.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald.
De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer.

1. Eisen
- werking van de adem; ademsteun
- fysiologie van het stemapparaat
- repertoirekennis van belangrijke koorstukken voor gemengd koor, kinderkoor, ouderenkoor.

2. Wijze van examineren
Een schriftelijk examen dat klassikaal wordt afgenomen en een uur duurt.

3. Beoordeling
Eén cijfer volgens een van te voren vastgestelde correctiesleutel.

kosten

De opleiding orkestdirectie B kost per jaar € 2802,50 incl. 21% btw. Ook te voldoen in vier termijnen van € 709,65 incl. 21% btw.

aanmelding

Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekend opstuurt, bent u ingeschreven als cursist en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld voor een heel jaar.
Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 juli.
Ruim voor aanvang van een opleiding ontvangt u een jaarrooster.
Beginnen aan opleiding B is uitsluitend mogelijk na overleg met de directeur van Bourdon Hogeschool voor Muziek. Een toelatingstest kan deel uitmaken van de plaatsing.

opzegging

U meldt zich aan voor een heel cursusjaar en bent ook verplicht om het cursusgeld van een heel jaar te betalen. Een uitzondering kan worden gemaakt in geval van langdurige ziekte of andere calamiteiten.

betaling

U krijgt rekeningen toegestuurd volgens de betalingswijze zoals u die op het aanmeldingsformulier hebt vermeld.
Wie het cursusgeld in één keer betaalt, ontvangt de rekening begin september.
Wie in twee termijnen betaalt, ontvangt rekeningen per 1 september en 1 februari.

Verwacht wordt dat een rekening binnen twee weken wordt voldaan; zo niet dan volgt een herinnering. Wanneer dan nog niet binnen twee weken is betaald, volgt een nieuwe rekening vermeerderd met € 25,- administratiekosten.

verhindering

Wanneer u verhinderd bent een lesdag of een deel van een lesdag te volgen, is inhalen van de lessen niet mogelijk. Wel zullen de docenten u vertellen wat er op de lesdag is behandeld en welke opdrachten er zijn gegeven.
Wanneer een docent is verhinderd, zal de les – in overleg met de cursisten – op een andere dag worden ingehaald of door een collega worden gegeven.

Ik wil graag meer weten over Koordirectie B